Διαμεσολάβηση – Διαπραγματεύσεις

Διαμεσολάβηση

Το Γραφείο μας διαθέτει δύο διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με μεγάλη εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών ADR (ADR= Alternative Dispute Resolusion).

Η Διαμεσολάβηση είναι μια νέα διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών. Στη διαδικασία αυτή υπάγονται οι διαφορές που τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης και με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή και των νομικών παραστατών τους διαπραγματεύονται και προσπαθούν να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση.

Η Διαμεσολάβηση, σε αντίθεση από τη δικαστική οδό, είναι μία δημιουργική διαδικασία επειδή επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών, με στόχο την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης που θεσπίστηκε με τον Ν. 4640/1019 και καταλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αστικές διαφορές, δεν αποτελεί μόνο έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, αλλά και αντιστάθμισμα στη χρονοβόρα επίλυση των διαφορών δια της δικαστικής οδού. Για την υπαγωγή μιας διαφοράς στη διαδικασία αυτή, τις αρχές που τη διέπουν και τα πλεονεκτήματα της οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν έγκυρα και αναλυτικά από τους Διαμεσολαβητές του Γραφείου μας.

Η επιλογή της Διαμεσολάβησης, αντί της πολυδάπανης και χρονοβόρας δικαστικής οδού, μόνο οφέλη μπορεί να αποδώσει στα μέρη. Η ελληνική κοινωνία βέβαια έχει συνδέσει την επίλυση των διαφορών με τα Δικαστήρια και νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια απευθυνόμενη σε αυτά. Ωστόσο, οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις αποτελούν τομή στον τομέα της επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα και είναι μόνο προς όφελος των πολιτών. Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης έρχεται να καλύψει τα κενά της δικαστικής προστασίας και να υπερβεί τις δυνατότητές της.

Διαπραγματεύσεις

Σχεδόν σε όλες τις νομικές υποθέσεις καλούμαστε να διαχειριστούμε προβλήματα και συγκρούσεις. Η στρατηγική διαχείρισης των συγκρούσεων, πέρα από τις προσωπικές ικανότητες και το ταλέντο του καθενός, απαιτεί στην εποχή μας εκπαίδευση και γνώση.

Κάθε λήψη απόφασης κατά την οποία υπάρχει απόκλιση απόψεων, απαιτεί διαπραγμάτευση. Η επιτυχία μίας διαπραγμάτευσης δεν εξαντλείται απλώς στην επίτευξη μιας συμφωνίας με κάθε τρόπο, αλλά στη μεγιστοποίηση της αξίας που προκύπτει από αυτή για τα διαπραγματευόμενα μέρη.

Ο εκπαιδευμένος διαπραγματευτής έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το χειρισμό συγκρούσεων συμφερόντων, ώστε να διαπραγματευθεί αποτελεσματικά και να οδηγήσει στην βέλτιστη, για τα εμπλεκόμενα μέρη, έκβαση.

Το Γραφείο μας διαθέτει εκπαιδευμένους διαπραγματευτές, με μεγάλη εμπειρία σε διαπραγματεύσεις που αφορούν ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές σχέσεις και συγκρούσεις.

Άλλοι τομείς

Δίκαιο ενέργειας

Στο δίκαιο της ενέργειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας…

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιουσίας – Επενδύσεις – Ακίνητα

Η παροχή νομικών υπηρεσιών στην διαχείριση της περιουσίας των πελατών μας εκ της φύσης της καλύπτει το σύνολο σχεδόν των τομέων της…

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται σχεδόν καθημερινή νομική υποστήριξη, από απλές συμβουλές για καθημερινά θέματα μέχρι…

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο

Το γραφείο μας ειδικεύεται στις διαφορές συζύγων που αφορούν την διατροφή συζύγου , τέκνων καθώς και γονικής μέριμνας ανηλίκων…

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου τομέα με ιδιαίτερη εμπειρία…

Διαβάστε περισσότερα
devberryΔιαμεσολάβηση – Διαπραγματεύσεις