Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων
(Δημόσιοι διαγωνισμοί)

Το γραφείο μας διατηρεί το site www.dimosioidiagonismoi.gr, το οποίο αποτελεί εξειδικευμένο νομικό κόμβο πληροφοριών για τους δημόσιους διαγωνισμούς και γενικότερα τις δημόσιες συμβάσεις.

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου τομέα με ιδιαίτερη εμπειρία στους διαγωνισμούς προμήθειας ιατροτεχνολογικού, φαρμακευτικού και λοιπού νοσοκομειακού υλικού.

Η σύνταξη και υποβολή μιας άρτιας προσφοράς σε δημόσιο διαγωνισμό απαιτεί την κατάλληλη νομική συμβουλευτική καθοδήγηση. Πολλοί διαγωνισμοί κερδίζονται όχι από τον προμηθευτή που διαθέτει το καλύτερο και φθηνότερο προϊόν, αλλά από τον προμηθευτή που κατάρτισε, με την σωστή καθοδήγηση, την πιο σωστή προσφορά σε επίπεδο δικαιολογητικών και εγγράφων τεκμηρίωσης.

Οι νομικές συμβουλές και υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο ξεκινάνε από την μελέτη της διακήρυξης του διαγωνισμού και ολοκληρώνονται με την οριστική εξόφληση της σύμβασης και συγκεκριμένα:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και επισήμανση των σημείων που χρήζουν προσοχής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ καθοδήγηση στην σύνταξη της προσφοράς και την κατάρτιση του φακέλου, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών, επικύρωση και μετάφραση εγγράφων.

ΕΛΕΓΧΟΣ του φακέλου των λοιπών συμμετεχόντων.

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ και λοιπά ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων της διοίκησης και απαντήσεις στα ένδικα μέσα των ανταγωνιστών.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των διαφορών που προηγούνται της σύναψης της συμβάσεως ή προκύπτουν κατά τη λειτουργία της ή μετά τη λήξη της.

Το γραφείο μας πέρα από οικονομικούς φορείς έχει εκπροσωπήσει σε θέματα δημοσίων διαγωνισμών αναθέτουσες αρχές όπως η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α).

Άλλοι τομείς

Δίκαιο ενέργειας

Στο δίκαιο της ενέργειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας…

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση – Διαπραγματεύσεις

Το γραφείο μας διαθέτει δύο διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με μεγάλη εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές…

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιουσίας – Επενδύσεις – Ακίνητα

Η παροχή νομικών υπηρεσιών στην διαχείριση της περιουσίας των πελατών μας εκ της φύσης της καλύπτει το σύνολο σχεδόν των τομέων της…

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται σχεδόν καθημερινή νομική υποστήριξη, από απλές συμβουλές για καθημερινά θέματα μέχρι…

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο

Το γραφείο μας ειδικεύεται στις διαφορές συζύγων που αφορούν την διατροφή συζύγου , τέκνων καθώς και γονικής μέριμνας ανηλίκων…

Διαβάστε περισσότερα
devberryΔίκαιο δημοσίων συμβάσεων