Δημοσιεύσεις

ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Εύη Ξουρή
Δικηγόρος

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Για την παρένθετη – κυοφόρο γυναίκα:

  • Η παρένθετη μητέρα πρέπει να έχει ηλικία 25 έως 45 ετών (υπάρχουν και αντίθετες αποφάσεις δικαστηρίων, πχ επιτρέπουν σε γυναίκα μεγαλύτερη).
  • Θα πρέπει να είναι απόλυτα υγιής.
  • Να έχει αποκτήσει τουλάχιστον ένα δικό της παιδί.
  • Να μην έχει υποβληθεί σε περισσότερες από δύο καισαρικές τομές.
  • Να έχει υποβληθεί στις υποχρεωτικές εκ του νόμου ιατρικές εξετάσεις.
  • Να έχει υποβληθεί σε ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση.
  • Θα πρέπει να είναι πρόθυμη να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στην ίδια και τους μελλοντικούς γονείς και να τηρήσει πλήρως τους όρους του.
  • Θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του συζύγου της σε περίπτωση που είναι έγγαμη και η συγκατάθεσή του θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως στο δικαστήριο που θα ακολουθήσει.
  • Τα ωάρια που θα γονιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να της ανήκουν, έτσι ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον τυχόν διεκδίκηση της μητρότητας του παιδιού που θα γεννήσει.
loukasΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο Συμβίωσης

Εύη Ξουρή
Δικηγόρος

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Στην Ελλάδα το σύμφωνο συμβίωσης ρυθμίζεται στο Ν. 4356/2015, με τον οποίο αντικαταστάθηκε ο Ν. 3719/2008. Σε όλες τις σχέσεις μεταξύ των συντρόφων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την έγγαμη συμβίωση (οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα), μόνο όταν δεν υπάρχει αντίθετη ή όταν δεν υπάρχει καθόλου ρύθμιση από πλευράς των συμφωνούντων συμβίων.

Το σύμφωνο συμβίωσης είναι μία συμφωνία δύο ενηλίκων ατόμων (ομόφυλων ή ετερόφυλων) που καταρτίζεται αποκλειστικά και μόνο αυτοπροσώπως, με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

loukasΣύμφωνο Συμβίωσης
Διαβάστε περισσότερα

Οι 24 τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016

Ν.4782/2021: Οι 24 τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016 που αφορούν την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των διαγωνισμών

Με τον ν. 4782/2021 που δημοσιεύθηκε την 9.3.2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) εισάγονται εκτεταμένες τροποποιήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Ο νέος νόμος αριθμεί συνολικά 216 σελίδες και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ν. 4412/2016, οι οποίες μάλιστα έρχονται να προστεθούν στις 400 περίπου τροποποιήσεις που έχει ήδη υποστεί ο βασικός νόμος των δημοσίων συμβάσεων από την ψήφισή του.

devberryΟι 24 τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016
Διαβάστε περισσότερα

H προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ

Ο Νόμος 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 9.3.2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09.03.2021) και επέφερε εκτεταμένες και σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει αναρτηθεί χρηστικός πίνακας με το χρόνο έναρξης ισχύος κάθε τροποποίησης.

devberryH προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση για Αρχάριους

ή
Διαμεσολάβηση από την θεωρία στην πράξη

Η Διαμεσολάβηση είναι μία δημιουργική διαδικασία, η οποία σε αντίθεση με τη δικαστική οδό, επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών και διασφαλίζει την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Η φιλοσοφία του θεσμού αυτού συνοψίζεται σε δυο παραδείγματα τα οποία κατά σύμπτωση αναφέρονται … σε πορτοκάλια.

devberryΔιαμεσολάβηση για Αρχάριους
Διαβάστε περισσότερα